Yohanes, Yulanda Trisula Sidharta, Universitas Mataram