Wono, Hilda Yunita, Universitas Ciputra, Indonesia